Regulamin RODO

Państwa dane są bezpieczne

Szanowni Państwo, w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych.

Kto przetwarza Państwa dane?

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Borysiak Rynek Nowomiejski 2/2 87-100 Toruń.

W jakim celu dane są przetwarzane?

Zgodnie z nowymi przepisami, uwzględniając potrzebę zachowania kontaktu z Państwem informujemy, że dane przekazane przez Państwa posłużą nam w celu przedstawienia ofert handlowych i korespondencji biznesowej prowadzonej przez naszą firmę, a także w celu odpowiedzi na Państwa pytania w sposób, na który została wyrażona takowa zgoda. Dla utrzymania relacji biznesowej dane zostaną przechowane bezterminowo. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy. Co do zasady, w naszej bazie przechowujemy imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, adres e-mail i numer telefonu.

Dostęp i zarządzanie danymi

Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku sprzeciwu przetwarzania danych i tym samym zaprzestania ich przetwarzania prosimy o przesłanie takiej informacji w formie wiadomości zwrotnej. Podkreślamy, że Państwa dane są u nas bezpiecznie. Jednocześnie informujemy, że przy braku Państwa sprzeciwu do tego czasu, Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Borysiak będzie stale przechowywać Państwa dane osobowe i korzystać z nich w celu utrzymania relacji biznesowej i wysyłania korespondencji na zasadach nawiązujących do dotychczasowej współpracy.

REGULAMIN USŁUG

ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO RECEPTEO.PL Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

 

1. DEFINICJE

Przez użyte w regulaminie definicje rozumie się:

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego.

Usługodawca – Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Borysiak, ul. Rynek Nowomiejski 2/2, 87- 100 Toruń, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NIP 9562214998: oraz REGON: 362847078.

Pacjent – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem recepteo.pl.

Usługa – usługa w zakresie konsultacji lekarskiej z możliwością wystawienia elektronicznej recepty lekarskiej będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Pacjentem.

Elektroniczna usługa medyczna – Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Pacjenta za pośrednictwem Serwisu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa – umowa o świadczenie Usług w zakresie konsultacji lekarskiej z możliwością wystawienia elektronicznej recepty lekarskiej zawierana pomiędzy Usługodawcą a Pacjentem za pośrednictwem Serwisu internetowego.

Serwis internetowy/recepteo.pl – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.recepteo.pl.

Formularz kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą.

Formularz – formularz dostępny w Serwisie internetowym, wypełniany przez Pacjenta w celu zawarcia

i wykonania Umowy o świadczenie Elektronicznej usługi medycznej, mający na celu zebra- nie danych Pacjenta niezbędnych do identyfikacji Pacjenta, zebrania informacji o stanie zdrowia Pacjenta, przebytych chorobach i przyjmowanych lekach przez Pacjenta, przebytym i trwającym leczeniu oraz innych niezbędnych danych wskazanych w Formularzu, a także do prowadzenia dokumentacji medycznej Pacjenta.

Użytkownik – każdy, kto korzysta w sposób zgodny z prawem z recepteo.pl.

Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi, za pośrednictwem Serwisu internetowego, przed zawarciem Umowy, określający wynagrodzenie należne Usługodawcy za świadczenie Usługi Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Prawo autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

Ustawa o działalności leczniczej – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 295 ze zm.)

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.

Dz.U. 2020 poz. 287)

Ustawa o prawach pacjenta – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 849)

Ustawa o zawodzie lekarza – Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r.  o zawodach lekarza i lekarza

dentysty (t.j. Dz.U. 2020 poz. 514 ze zm.)

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

 1. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób
 2. Pacjent obowiązany jest do wprowadzania danych w formularzu zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Korzystanie przez Pacjentów z Elektronicznej usługi medycznej odbywa się na zasadach określonych w
 4. Korzystanie z Elektronicznej usługi medycznej jest możliwe po zaakceptowaniu przez Pacjenta Regulaminu.
 5. Dostępność Elektronicznej usługi medycznej jest uzależniona od dostępności Usługodawcy.
 6. Elektroniczna usługa medyczna jest realizowana za pośrednictwem Serwisu internetowego po wypełnieniu przez Pacjenta Formularza i dokonaniu zapłaty wynagrodzenia przez
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość uzyskania od Pacjenta dodatkowych informacji m.in. wyników badań, dokumentacji medycznej niezbędnych do udzielenia Elektronicznej usługi medycznej.
 8. Opłata za świadczenie Elektronicznej usługi medycznej jest zgodna z cennikiem udostępnionym w
 9. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany Użytkownikom na stronie internetowej www.recepteo.pl w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 10. Akceptując Regulamin Pacjent zgadza się na świadczenie Usługi drogą elektroniczną.
 11. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby
 12. Jeżeli uzyskanie konsultacji lekarskiej z możliwością uzyskania e-recepty jest niemożliwe, znacznie utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia Pacjenta się pogarsza, konieczne jest udanie się przez Pacjenta do najbliższej placówki służby

3. ZASADY ŚWIADCZENIA ELEKTRONICZNEJ USŁUGI MEDYCZNEJ ZA POŚREDNICTWEM RECEPTEO.PL

 1. W ramach Elektronicznej usługi medycznej Pacjent może otrzymać konsultację medyczną z możliwością wystawienia e-recepty, bez osobistego kontaktu Usługodawcy z Pacjentem, za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. Skorzystanie z Elektronicznej usługi medycznej jest możliwe po wypełnieniu przez Pacjenta wszystkich wymaganych pól Formularza i wskazania w nim zgodnych z prawdą danych Pacjenta niezbędnych do jego identyfikacji oraz dokonaniu płatności zgodnie z cennikiem udostępnionym w Serwisie
 3. W Formularzu Pacjent jest zobowiązany do podania m.in. informacji o swoim stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, przebytych chorobach, przebytym i trwającym leczeniu oraz inne dane w nim wskazane, które są konieczne do należytego wykonania Elektronicznej usługi medycznej, a także do prowadzenia dokumentacji medycznej
 4. Pacjent zobowiązany jest załączyć dokumentację medyczną potwierdzającą, iż wystawienie e-recepty jest niezbędne dla kontynuacji leczenia rozpoczętego przez Pacjenta, recepty wystawionej wcześniej na rzecz Pacjenta, jeżeli Usługodawca uzna to za konieczne do należytego wykonania Elektronicznej usługi
 5. W przypadku wątpliwości, co do danych zamieszczonych w Formularzu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu telefonicznego z Pacjentem, a także prawo odmowy wykonania Elektronicznej usługi
 6. Elektroniczna usługa medyczna udzielana jest przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 7:00 do 23:00 najczęściej w terminie do 240 minut od momentu wypełnienia Formularza oraz do- konania opłaty. W sytuacjach wyjątkowych w przypadku braku możliwości wykonania Elektronicznej usługi medycznej we wskazanym powyżej okresie, czas oczekiwania na wykonanie w/w usługi może przedłużyć się do 12
 7. Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem udostępnionym na pl. Opłata dokonywa jest poprzez zewnętrzny serwis rozliczeniowy za pośrednictwem Serwisu internetowego po wypełnieniu Formularza. Opłata jest kwotą brutto i obejmuje wszelkie podatki.

4. ZASADY ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Umowa o świadczenie Elektronicznej usługi medycznej zawierana jest na zasadach określonych w Regulaminie poprzez:
 2. wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza,
 3. akceptację Regulaminu przez Pacjenta,
 4. akceptację Polityki Prywatności przez Pacjenta,
 5. dokonanie opłaty za świadczenie Elektronicznej usługi medycznej zgodnie z Cennikiem udostępnionym w Serwisie
 6. Umowa o świadczenie Elektronicznej usługi medycznej zostaje zawarta na czas wykonania Elektronicznej usługi
 7. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Elektronicznej usługi medycznej przysługuje Pacjentowi do czasu wykonania Elektronicznej usługi medycznej, o czym zostaje niniejszym
 8. Usługodawca może odstąpić od Umowy o świadczenie Elektronicznej usługi medycznej w przypadku naruszenia przez Pacjenta powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Za wyjątkiem postanowień zawartych w klauzuli 3. Regulaminu, Pacjent który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 10. W wypadku odstąpienia Pacjenta od umowym przed wykonaniem Elektronicznej usługi medycznej, opłata zostanie zwrócona Pacjentowi w terminie 14 dni na rachunek bankowy Pacjenta, z którego dokonano opłaty za świadczoną Elektroniczną usługę medyczną.
 11. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia
 12. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie należy przesłać na adres: Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Borysiak, Rynek Nowomiejski 2/2, 87-100 Toruń, lub drogą elektroniczną  na adres e-mail: kontakt@recepteo.pl.

5. PŁATNOŚCI

 1. Pacjent dokonuje płatności zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na recepteo.pl. Podane ceny są cenami brutto i wiążą Pacjenta i Usługodawcę w chwili zawarcia
 2. Płatność dokonywana jest w chwili zawarcia Umowy, lecz przed wykonaniem Usługi przez Usługodawcę.
 3. Pacjent ma możliwość rezygnacji z Usługi po dokonaniu płatności, lecz przed jej wykonaniem przez Usługodawcę.
 4. Płatności realizowane są za pośrednictwem zewnętrznej usługi płatności internetowej, za pośrednictwem platformy payU.pl – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW

 1. Pacjent jest zobowiązany do podania danych osobowych, które są niezbędne dla celów tworzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (jeżeli taka dokumentacja będzie prowadzona) oraz danych niezbędnych do kontaktu, w tym aktualnego adresu e-mail oraz aktywnego numeru
 2. Pacjent akceptuje, że w niektórych przypadkach dla celu Elektronicznej usługi medycznej będzie konieczne podanie dodatkowych danych
 3. Pacjent nie może wykorzystywać Elektronicznej usługi medycznej dla celów niezgodnych z Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze nie- cenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich.
 4. Korzystanie z Elektronicznej usługi medycznej przez Pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by uzyskane od niego informacje w ramach świadczenia Elektronicznej usługi medycznej zostały umieszczone w jego dokumentacji

7. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca oraz Użytkownik/Pacjent zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Podanie nieprawdziwych danych lub danych innej osoby może skutkować odpowiedzialnością prawną osoby dopuszczającej się naruszenia, zaś podanie nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w Formularzu, może prowadzić do wystawienia niewłaściwej e-recepty i w konsekwencji stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia
 3. Za szkody powstałe na skutek podania przez Pacjenta nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w Formularzu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

8. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z USŁUGI TELEMEDYCZNEJ

 1. Elektroniczna usługa medyczna nie jest przeznaczona dla Pacjentów:
  • w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia,
  • wymagających hospitalizacji,
  • wymagających rozpoznania nowej jednostki chorobowej,
  • wymagających terapii do tej pory niestosowanej u
 2. Elektroniczna usługa medyczna nie jest świadczona dla Pacjentów wymagających terapii farmakologicznej lekami z grupy opioidowych, benzodiazepin oraz leków
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Pacjentom wskazanym w 1 korzystającym z Elektronicznej usługi medycznej wbrew obowiązującym przepisom prawa  i zasadom określonym w Regulaminie.

9. REKLAMACJE

 1. Użytkowni może składać reklamacje związane z działaniem Serwisu
 2. Użytkownik kieruje reklamacje do Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości email na adres mailowy: kontakt@recepteo.pl.
 3. Użytkownik w treści reklamacji powinien wskazać co najmniej następujące informacje:
 4. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) oraz kontaktowe składającego reklamację,
 5. opisać czego dotyczy reklamacja,
 6. przedstawić ewentualne
 7. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej złożenia.

10. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników/Pacjentów przez Usługodawcę zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie
 2. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem ich z naruszeniem obowiązujący- ch przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub Usługodawca odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

11. WYMOGI TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Serwisu internetowego wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
 2. dostępu do komputera z systemem Windows lub Mac OS, urządzenia typu smartfon, tabletu z systemem Android lub iOS z dostępem do przeglądarki internetowej, Google Chrom, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer itp. w aktualnej wersji,
 3. aktywnego telefon komórkowy oraz aktywnego adres e-mail, c. włączonej obsługi plików cookies oraz

12.  PLIKI COOKIES

W celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb Użytkownika, Usługodawca korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies Użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z Serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies, o których szczegółowe informacje zapisane są w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie internetowym.

13.  PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy o świadczenie Elektronicznej usługi medycznej zawierane są zgodne z obowiązującym prawem
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w następujących przypadkach:
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • okoliczności siły wyższej,
 • zmiany usług lub wprowadzenia nowych usług.
 1. Usługodawca poinformuje o wszelkich zmianach Regulaminu, za pośrednictwem Serwisu Postanowienia zmienionego Regulamin są wiążące dla Pacjenta, o ile ten nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawo autorskie, Ustawa o działalności leczniczej, Ustawa o prawach konsumenta , Ustawa o prawach pacjenta, Ustawa o zawodzie