Polityka prywatności serwisu internetowego www.recepteo.pl

Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego www.recepteo.pl Maciej Borysiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Borysiak, ul. Rynek Nowomiejski 2/2, 87-100 Toruń, NIP 9562214998, REGON 362847078 (dalej Indywidualna Praktyka Lekarska) przetwarza dane Użytkownika, które Użytkownik przekazał na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragnę poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Maciej Borysiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Borysiak, ul. Rynek Nowomiejski 2/2, 87-100 Toruń, NIP 9562214998, REGON 362847078.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pośrednictwem poczty mailowej na adres: kontakt@recepteo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy dotyczącej świadczenia elektronicznej usług medycznej w związku z zawartą umową. Państwa dane osobowe Administrator będzie przekazywać dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie, dostawcom usług hosting poczty elektronicznej i strony internetowej, podmiotom nadzorującym działalność medyczną w zakresie świadczenia usług medycznych. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty upoważnione na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiotom o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, podmiotom prowadzące rejestry usług medycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być także dostawcy usług prawnych w przypadku konieczności ochrony praw przed ewentualnymi roszczeniami oraz dostawcy usług księgowości i rachunkowości. W przypadku chęci poznania szczegółowej listę podmiotów, którym będą udostępniane lub powierzane Państwa dane osobowe prosimy o kontakt z Administratorem.
 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane przez Panią/Pana.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane sądom powszechnym, organom ścigania oraz innym podmiotom właściwym ze względu na przedmiot prowadzonej sprawy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, można uzyskać kontaktując się z nim bezpośrednio.

Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego www.recepteo.pl

Maciej Borysiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Borysiak, ul. Rynek Nowomiejski 2/2, 87-100 Toruń, NIP 9562214998, REGON 362847078 (dalej Indywidualna Praktyka Lekarska) przetwarza dane Użytkownika/ Pacjenta, które Użytkownik/Pacjent przekazał na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragnę poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Maciej Borysiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Borysiak, ul. Rynek Nowomiejski 2/2, 87-100 Toruń, NIP 9562214998, REGON
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pośrednictwem poczty mailowej na adres: kontakt@recepteo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe Administrator przetwarza w celu:
 • wykonania umowy dotyczącej świadczenia elektronicznej usług medycznej w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • obsługi Pani/Pana zapytań lub zgłoszeń,
 • zapewnienia przez właściwe podmioty usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie Serwisem internetowym,
 • zapewnienie dostawy usług hosting poczty elektronicznej i strony internetowej,
 • nadzorowania działalności medycznej w zakresie świadczenia usług medycznych przez podmioty do tego uprawnione,
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez podmioty do tego upoważnione,
 • w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia przez podmioty o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej,
 • realizacji obowiązku polegającego na rejestrze usług medycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub

świadczonymi usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • realizacji obowiązku prawnego związanego z księgowością i rachunkowością (art. 6 1 lit. C RODO),
 • wyrażenia zgody na otrzymywanie od Pani/Pana treści marketingowych dotyczących oferowanych przez Administratora usług przesyłanych drogą elektroniczną w formie wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • analizy sposobu korzystania i poruszania się przez Panią/Pana po Serwisie internetowym

recepteo.pl, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników/Pacjenta

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do  celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych osobowych realizowanym przez Administratora jest całość obowiązków wynikających z umowy o świadczenie elektronicznej usługi medycznej w tym celów wymienionych w ustępie 3.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane przez Panią/Pana.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla

realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w zakresie wyrażenia zgody na otrzymywanie od Pani/Pana treści marketingowych dotyczących oferowanych przez Administratora usług przesyłanych drogą elektroniczną w formie wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody pozostaje zgodne z prawem.

 1. Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przekazywać:
 • dostawcy usług hostingowych i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie,
 • podmiotowi zapewniającemu wsparci techniczne,
 • podmiotom nadzorującym działalność medyczną w zakresie świadczenia usług medycznych,
 • podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, niezbędnych do zapewnienia bieżącego wsparcia i realizacji umowy o świadczenie elektronicznej usługi medycznej,
 • podmiotom upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 08 listopada 2011 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • podmiotom o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 • podmiotowi zapewniającemu usługi marketingowe,
 • dostawcy płatności,
 • podmiotowi zapewniającemu usługi prawne w przypadku konieczności ochrony praw przed ewentualnymi roszczeniami,
 • podmiotowi zapewniającemu usługi księgowości i rachunkowości,
 • podmiotowi zapewniającemu dostawę usługi,
 • podmiotowi umożliwiającemu działania analityczne na stronie,
 • sądom powszechnym, organom ścigania oraz innym podmiotom właściwym ze względu na przedmiot prowadzonej
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
 2. Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, można uzyskać kontaktując się z Administratorem bezpośrednio.